Toelichting: Deze bijeenkomst is bestemd voor de al deelnemende mensen; dus geen nieuwe aanmeldingen gewenst gezien de positieve ervaringen met een kleinere groep (6 deelnemers). Op 17 september besluiten de deelnemers of en hoe ze verder willen en wat het concept van de bijeenkomsten wordt.

Locatie: Prinsenstraat 29, 3581 JR Utrecht
Tijd: 20.00- 22.15 uur
Kosten: €10,00  per keer
Aanmelden: info@trost.nl  o.v.v gesprekken 17 september

Jurjen van de Groep gaat 1x per 4/6 weken een thema-avond over de scheidslijn tussen leven en dood begeleiden.  Thema’s zijn bijvoorbeeld groei/ontwikkeling-levensladder, veerkracht, wijsheid, controle……
Jurjen is bekend van de  TrösT-activiteit ” leven met de dood”, door deelnemers zeer gewaardeerd.

Globale opbouw van de avond
Elke avond heeft een zelfde verloop:
Namen – korte kennismaking, soms in combinatie met:
Geestelijke rek- & strekoefening, met een  kleine stap naar het thema van de avond;
ieders inbreng aanhoren, naast elkaar leggen en bespreken;
Afsluiting door gezamenlijk terugkijken op de avond en de uitkomsten van het gesprek.

Tijdens de avonden zal er regelmatig aan de deelnemers gevraagd worden wat op te schrijven. Het schrijven dwingt je tot langzaam nadenken en zorgvuldig woorden te kiezen die in de geest kunnen kerven (‘gramma’). Neem dus pen en papier mee.

Gedurende de avonden wordt er meer en meer met de Socratische methode gewerkt. Hiermee wordt bedoeld dat een (filosofisch) onderzoek naar een bepaald thema voorop staat en dat we kijken hoe dat in het eigen leven terugkeert.

We gaan géén (persoonlijke of maatschappelijke) problemen oplossen of therapie bedrijven. Centraal staat onderzoek; je gaat kritisch naar jezelf en de eigen gewoonten kijken; het gaat er ook om dat je de verschillen en overeenkomsten ziet tussen jezelf en anderen, en dat je je kan voorstellen hoe het is om in de schoenen van een ander te staan.

Er is geen voorkennis vereist. De avonden kunnen los van elkaar worden bijgewoond.

De volgende avond wordt door Jurjen steeds op de voorgaande avond –in afstemming met de deelnemers- vastgesteld.

Deelnemers worden persoonlijk over het volgende thema, dan wel via nieuwsbrief, website geïnformeerd.